Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Klubu psích sportů z.s.

23. 4. 2009
STANOVY
občanského sdružení
”Klub psích sportů o.s.”

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 
1) Název sdružení je: ”Klub psích sportů o.s” (dále jen ”sdružení”);
2) Sídlem sdružení je adresa: Aleš Flídr, Údolní 633, 468 61 Desná v Jizerských horách II
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; Je samostatnou nepolitickou zájmovou organizací.
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zájemci o kynologickou pracovní a sportovní činnost.
 
čl. II
Cíle činnosti
 
Cíle sdružení jsou:
— výcvik a užití psů pro společenské, sportovní I služební účely
— pořádání školení, závodů a propagačních akcí v souvislosti s kynologií
— koordinuje činnost svých členů pro případ možného nasazení při živelných katastrofách
— výchova kynologické mládeže
— ochrana životního prostředí a zvířat
— spolupráce s dalšími kynologickými organizacemi

 
čl. III
Formy činnosti
 
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech kynologie, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany zvířat;
— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl kynologii
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
 
čl. IV
Členství ve sdružení
 
1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 15 let) (fyzická i právnická osoba) bez ohledu na národnost a státní příslušnost, která má zájem o kynologickou činnost. Do výkonného výboru nemohou být voleny osoby mladší 18 let.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3  výboru.
 3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. Členové jsou v rámci sdružení rovnoprávní a řídí se stanovami sdružení.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení za porušení stanov.
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

 
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;
      platit členské příspěvky a mít platné úrazové pojištění
 
7) Občanské sdružení umožní vznik kynologické organizace registrované u ČKS Praha s využíváním majetku a prostor občanského sdružení.
 
čl. V
Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení
— pokladník jednatel

 
čl. VI
Členská schůze
 
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;
 
čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 
1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů .
2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnost,
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
 
 
čl. VIII
Revizor sdružení
 
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.